விஜய சாரதி
விஜய சாரதி
Unregistered User
Groups: Anyone
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Show   Total: 17 items
Date Subject Count Location
Re: அரவான் பிறப்பு - சில சந்தேகங்கள் 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
அரவான் பிறப்பு - சில சந்தேகங்கள் 7 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பரசுராமரிடம் கர்ணன் பெற்ற சாபம் 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி ஸ்வயம்வர போட்டியில் கர்ணன் நிஜமாகவே வென்றானா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: சந்திர வம்சமா? குரு வம்சமா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: சிவன் ஏன் லிங்கமானார்? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 5 replies ஆலோசனைகள்
Re: சந்திர வம்சமா? குரு வம்சமா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: KARMA VS VITHI NEED EXPLAIN AND EXAMPLES 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: KARMA VS VITHI NEED EXPLAIN AND EXAMPLES 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: சந்திர வம்சமா? குரு வம்சமா? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்