இரா. சேர்மன்
இரா. சேர்மன்
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Show   Total: 6 items
Date Subject Count Location
Re: மகாபாரதம் நடந்தது தென் இந்தியாவா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
மகாபாரதம் நடந்தது தென் இந்தியாவா? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
பாண்டவர்கள் - பாண்டியர்கள் என்ன தொடர்பு? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
சிவன் ஏன் லிங்கமானார்? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பாண்டவர்கள் அஞ்ஞான வாசம் முடியும் முன்னறே காணப்பட்டார்களா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
பாண்டவர்கள் அஞ்ஞான வாசம் முடியும் முன்னறே காணப்பட்டார்களா? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்