தாமரை
தாமரை
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
1234567 ... 11
Show   Total: 212 items
Date Subject Count Location
Re: பாண்டவர்கள் - பாண்டியர்கள் என்ன தொடர்பு? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பரசுராமரிடம் கர்ணன் பெற்ற சாபம் 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 5 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 8 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 9 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: KARMA VS VITHI NEED EXPLAIN AND EXAMPLES 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: KARMA VS VITHI NEED EXPLAIN AND EXAMPLES 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: சந்திர வம்சமா? குரு வம்சமா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 0 replies ஆலோசனைகள்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 0 replies ஆலோசனைகள்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 1 reply ஆலோசனைகள்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 2 replies ஆலோசனைகள்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 3 replies ஆலோசனைகள்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 4 replies ஆலோசனைகள்
1234567 ... 11