தாமரை
தாமரை
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
123456 ... 11
Show   Total: 212 items
Date Subject Count Location
Re: தர்மன் தன் மனைவியை சூதாட்ட போட்டிக்கு பந்தயப் பொருளாய் அறிவித்தர்? இது தர்மமா????? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: தர்மன் தன் மனைவியை சூதாட்ட போட்டிக்கு பந்தயப் பொருளாய் அறிவித்தர்? இது தர்மமா????? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: கர்ணனின் பிறப்பு இரகசியம்.. 5 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 0 replies ஆலோசனைகள்
Re: கர்ணனின் பிறப்பு இரகசியம்.. 6 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அஸ்வமேத யாகம் 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அரவான் பிறப்பு - சில சந்தேகங்கள் 5 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹாபாரதம் எடுத்துறைகும் தர்மங்கள் என்ன? எளிமையாக விளக்குங்கள் 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 2 replies ஆலோசனைகள்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 2 replies ஆலோசனைகள்
Re: சிவன் ஏன் லிங்கமானார்? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி ஸ்வயம்வர போட்டியில் கர்ணன் நிஜமாகவே வென்றானா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 4 replies ஆலோசனைகள்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹாபாரதம் எடுத்துறைகும் தர்மங்கள் என்ன? எளிமையாக விளக்குங்கள் 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி ஸ்வயம்வர போட்டியில் கர்ணன் நிஜமாகவே வென்றானா? 15 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
123456 ... 11