தாமரை
தாமரை
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
1 ... 891011
Show   Total: 212 items
Date Subject Count Location
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: Drona and Ekalaivan 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 8 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: செஞ்சோற்றுக் கடனில் எது தர்மம்? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: Illegal relationship in Mahabaratha 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: Parasuramar 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அர்சுனன் சபதம் ஏற்புடையதா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அபிமன்யு 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 10 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: ஐவருக்கு ஒருத்தியா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பீஷ்மர் செய்தது நம்பிக்கை துரோகமா இல்லையா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: செஞ்சோற்றுக் கடனில் எது தர்மம்? 6 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
1 ... 891011