தாமரை
தாமரை
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
1 ... 7891011
Show   Total: 212 items
Date Subject Count Location
Re: பட்டத்திற்குரியவன் துரியோதனன்தானே? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: krishnar birth 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: krishnar birth 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்தது கர்ணனா ? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: இந்திரன் கர்ணனின் கவச குண்டலங்களை யாசித்து பெற்றது ஏன் ? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்தது கர்ணனா ? 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்தது கர்ணனா ? 13 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: உயர்ந்த நட்புக்கு உதாரணம்... ! 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
உயர்ந்த நட்புக்கு உதாரணம்... ! 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: தனது தம்பியைக் கொன்ற கந்தர்வனுடன் பீஷ்மர் ஏன் போரிடவில்லை. 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: தர்மம் அதர்மத்தை அநீதியால் வெல்வதால் என்ன பெருமை? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: தர்மம் அதர்மத்தை அநீதியால் வெல்வதால் என்ன பெருமை? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: தர்மம் அதர்மத்தை அநீதியால் வெல்வதால் என்ன பெருமை? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: தர்மம் அதர்மத்தை அநீதியால் வெல்வதால் என்ன பெருமை? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: தர்மம் அதர்மத்தை அநீதியால் வெல்வதால் என்ன பெருமை? 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பட்டத்திற்குரியவன் துரியோதனன்தானே? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: ஆதி பருவம் 140 –ல் கர்ணன் துருபதனிடம் தோல்வியுற்றான ??? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: செஞ்சோற்றுக் கடனில் எது தர்மம்? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
1 ... 7891011