தாமரை
தாமரை
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
1 ... 4567891011
Show   Total: 212 items
Date Subject Count Location
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 17 replies ஆலோசனைகள்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 18 replies ஆலோசனைகள்
Re: போரின் முன்பான அமாவாசையன்றைய கிரக நிலை. 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அக்கால அறவழிக் கோட்பாடுகளும் இக்கால அறவழிக் கோட்பாடுகளும் வெவ்வேறானவையா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அக்கால அறவழிக் கோட்பாடுகளும் இக்கால அறவழிக் கோட்பாடுகளும் வெவ்வேறானவையா? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 0 replies ஆலோசனைகள்
Re: போரின் முன்பான அமாவாசையன்றைய கிரக நிலை. 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: போரின் முன்பான அமாவாசையன்றைய கிரக நிலை. 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: போரின் முன்பான அமாவாசையன்றைய கிரக நிலை. 5 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பேசிய மொழி என்ன? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: போரின் முன்பான அமாவாசையன்றைய கிரக நிலை. 7 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
போரின் முன்பான அமாவாசையன்றைய கிரக நிலை. 10 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: கிருஷ்ணரின் வாரிசுகள் 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: kandhari sabam to lord krishna 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: கிருஷ்ணரின் வாரிசுகள் 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: kandhari sabam to lord krishna 5 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: எது சிறந்த இதிகாசம்? இராமாயணமா? மஹாபாரதமா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: எது சிறந்த இதிகாசம்? இராமாயணமா? மஹாபாரதமா? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹாபாரதத்தில் நம்பிக்கை துரோகம் – திருதராஷ்டிரன் செய்த துரோகம் 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
1 ... 4567891011