Reply – Re: வாழ்த்துப் பா
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: வாழ்த்துப் பா
— by Arul Selva Perarasan Arul Selva Perarasan
வாழ்த்தியமைக்கு நன்றி நண்பரே.


On Mon, Oct 28, 2013 at 9:44 PM, M.Shankar [via முழு மஹாபாரதம் விவாதம்] <[hidden email]> wrote:
´Õ þ¨Ç»ý ¾í¸ÙìÌ þÂüȢ šúòÐôÀ¡¨Å þýÚ ¾¡ý ÀÊò§¾ý. ¯ñ¨Á¢ø «ó¾ Å¡úòÐôÀ¡ ´Õ º¡¢Â¡É ¿ÀÕìÌ, º¡¢Â¡É §¿Ãò¾¢ø ÅÊì¸ôÀðÊÕ츢ÈÐ. «ó¾ ÅûÙŧà ÁÚ À¢ÈÅ¢ ±ÎòÐ ¾í¸¨Ç Å¡úò¾¢Â¾¡¸ ¯½÷¸¢§Èý. ¯í¸û ÓÂüº¢ ¦ÅüȢ¨¼Â ±ÉÐ Å¡úòÐì¸û. ¾Á¢ú ÅûÙÅÕìÌõ ±ÉÐ Å¡úòÐì¸û. þ¨ÈÅý ±ýÚõ ¯í¸§Ç¡Î þÕôÀ¡Ã¡¸!  

(Font - SaiIndira)


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2334454.n4.nabble.com/-tp75p127.html
To start a new topic under கடிதங்கள், email [hidden email]
To unsubscribe from முழு மஹாபாரதம் விவாதம், click here.
NAML