ஜராசந்தனை 2 ஆக உடைத்த பீமன் - பகுதி - 24ல்

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ஜராசந்தனை 2 ஆக உடைத்த பீமன் - பகுதி - 24ல்

ganesh
வணக்கம் ஐயா,
   நான் செவி வழி கேட்ட கதையில் பீமன் முதல் முறை 2 ஆக பிரிக்கும் போது உடல் மீண்டும் இணையும் பிறகு கண்ணன் அறிவுரைப்படி பீமன் உடலை  2 ஆக பிரித்து இரண்டு உடல் பாகமும் இணையாத படி தலைகீழக போடுவான் என்பதாகும். ஆனால், இந்த முழு மகாபாரதத்தில் முதல் முறையே பீமன் ஜராசந்தனை 2 ஆக உடைத்தான் என உள்ளதே விளக்கமளியுங்கள். http://mahabharatham.arasan.info/2013/09/Mahabharatha-Sabhaparva-Section24.html
                                                   நன்றிகளுடன்,
                                                     ப.கணேஷ்
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ஜராசந்தனை 2 ஆக உடைத்த பீமன் - பகுதி - 24ல்

Arul Selva Perarasan
Administrator
நண்பரே

நமது முழு மஹாபாரதம் கிசாரி மோகன் கங்குலி எழுதிய The Mahabharata புத்தகத்தின் மொழிபெயர்ப்பாகும். அந்தப் பதிப்பு வியாச பாரதத்துக்கு மிக நெருக்கமான பதிப்பு என எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பதிப்பாகும். அப்படிப்பட்ட அந்தப் பதிப்பில் இப்படித்தான் வருகிறது.

நன்றி

அன்புடன்
செ.அருட்செல்வப்பேரரசன்


2013/10/31 ganesh [via முழு மஹாபாரதம் விவாதம்] <[hidden email]>
வணக்கம் ஐயா,
   நான் செவி வழி கேட்ட கதையில் பீமன் முதல் முறை 2 ஆக பிரிக்கும் போது உடல் மீண்டும் இணையும் பிறகு கண்ணன் அறிவுரைப்படி பீமன் உடலை  2 ஆக பிரித்து இரண்டு உடல் பாகமும் இணையாத படி தலைகீழக போடுவான் என்பதாகும். ஆனால், இந்த முழு மகாபாரதத்தில் முதல் முறையே பீமன் ஜராசந்தனை 2 ஆக உடைத்தான் என உள்ளதே விளக்கமளியுங்கள். http://mahabharatham.arasan.info/2013/09/Mahabharatha-Sabhaparva-Section24.html
                                                   நன்றிகளுடன்,
                                                     ப.கணேஷ்


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2334454.n4.nabble.com/2-24-tp130.html
To start a new topic under முழு மஹாபாரதம் விவாதம், email [hidden email]
To unsubscribe from முழு மஹாபாரதம் விவாதம், click here.
NAML