உலக முதற்றாய் மொழி தமிழே!

classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

உலக முதற்றாய் மொழி தமிழே!

தமிழ் வள்ளுவர்
This post was updated on .
ஐயா, வணக்கம்.

மகாபாரதக் கதை மாந்தர்கள் தமிழர்களாயிருப்பரோ என்ற வினாவிற்கு என்னையே விளக்கமளிக்கக் கூறியிருந்தீர்கள்.

இதைப் பற்றி நான் விரிவானதொரு விளக்கமோ அல்லது கட்டுரையோ எழுத வேண்டுமென்றால் எப்படியும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களுக்கு எழுத வேண்டும். ஆதலால் ஒரு நாளுக்கு அல்லது இரு நாட்களுக்கு ஒரு பதிவு எனும் வீதம் நான் பதிவுகளை வழங்கத் தொடங்குகிறேன்.

நான் இத்தமிழாய்வுப் பகுதியில் தொகுத்தளிக்கப் போகும் பதிவுகளின்; கருத்துகளின் சாரம் இதோ.

1) உலக முதல் மொழி; வையத்து மாந்தனின் முதற்றாய் மொழி தமிழே!

2) தமிழின் பழமை

3) தமிழ்ச் சங்கங்களின் காலம் கற்பனையல்ல, உண்மையே!

4)இராமாயணம் மற்றும் மாபாரத்தில் தமிழ்; தமிழரைப் பற்றிய குறிப்பு.

5)மொழியாய்வுக் கோட்பாடு.

6)அகத்தியம் மற்றும் தொல்காப்பியம்.

7)இந்தியக் கல்வெட்டுகளும் நாணயங்களும்.

8)நாளந்தா பல்கலைக் கழகம் தமிழருடையது.

9)2000 ஆண்டுகட்கு முன், திபத்தில் புத்த மதம் போதிக்கப் பட்டது தமிழில்.

10)வியக்கத்தகு செய்திகள்.


எனது பதிவுகளுக்கு வாசகர்கள் தங்களதுச் சிந்தனையை மறவாது பதிவு செய்யுங்கள்.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: தமிழ் ஆய்வு

தமிழ் வள்ளுவர்
வணக்கம். எனது முதல் தலைப்பை இன்று விரித்துரைக்கிறேன்.


உலக முதல் மொழி; வையத்து மாந்தனின் முதற்றாய் மொழி தமிழே!


1)உலக முதற்றாய் மொழி தமிழென எடுத்தியம்பிய அறிஞர்கள்.

 -தேவநேயப் பாவாணர் - நூலின் பெயர் ( உலக முதற்றாய் மொழி அல்லது தமிழாக்க விளக்கம்)

  -சாத்தூர் சேகரன் - சங்கத்தின் பெயர் (எம்மொழியும் எம்மொழி,
                                                               3 A, R C South Street
                                                               Sathur - 626203
                                                               Virudhu Nagar Dt.
                                                               94429 56769, 92943 60806

  -வரலாற்று அறிஞர் ALEX COLLIER - YOUTUBE -(http://www.youtube.com/watch?v=WRghF1pQccA)
 
  -வரலாற்று அறிஞர் MICHAEL CREMO - மனிதனின் முதல் மொழிக்குத் தமிழே நெருங்கிய
                                      மொழி எனக் கூறியுள்ளார்.
 
  -The open secret of india, israel and mexico (நூலின் பெயர்)                                                              
    கூறப் பட்டிருக்கும் கருத்துகள் - உலக முதற்றாய் மொழியாக தமிழ் இருந்திருக்கலாம்.
                                                    - மெக்சிகோவின் மாயன் நாகரீகம் தமிழருடையதே.2) தேவநேயப் பாவாணரின் முதற்றாய்மொழி கருத்துச் சுருக்கங்கள்.

  தமிழ் முதற்றாய்மொழி என்பதற்குக் காரணங்கள்

(1) மாந்தன் பிறந்தகமாகிய குமரிக்கண்டத்தில் தமிழ் தோன்றியுள்ளமை.
(2) இதுபோதுள்ள மொழிகளுள் தமிழ் மிகப் பழைமையானதாயிருத்தல்.
(3) தமிழ் எளிய வொலிகளைக் கொண்டிருத்தல்.
(4) தமிழிற் சிறப்புப்பொருள் தருஞ் சொற்கள் பிற மொழிகளிற் பொதுப்பொருள் தருதல்.
     எ-டு: செப்பு (தெ.), தா (இலத்தீன்).
(5) தமிழ் இயற்கையான சொல்வளர்ச்சி யுடைமை (செயற்கையான சொல்வளர்ச்சியின்மை).
(6) ஆரிய சேமியமொழிச் சொற்கள் பலவற்றின் வேரைத் தமிழ் தன்னகத்துக் கொண்டிருத்தல்.
(7) பல மொழிகளின் மூவிடப் பதிற்பெயர்கள் தமிழ்ப் பெயர்களைப் பெரிதுஞ் சிறிதும்    
   ஒத்திருத்தல்.
(8) தாய்தந்தையரைக் குறிக்கும் தமிழ் முறைப்பெயர்கள், ஏறத்தாழ எல்லா மொழிகளிலும்
   திரிந்தும் திரியாதும் வழங்கிவருதல்.
(9) தமிழ்ச்சொற்கள் வழங்காப் பெருமொழி உலகத்திலின்மை.
(10) ஒரு தனிமொழிக்குரிய தோற்ற வளர்ச்சி முறைகளைத் தமிழே தெரிவித்தல்.
(11) சில பல இலக்கண நெறிமுறைகள் தமிழுக்கும் பிற மொழி கட்கும் பொதுவாயிருத்தல்.
(12) பல மொழிகள் தமிழிலுள்ள ஒருபொருட் பலசொற்களுள் ஒவ்வொன்றைத்
    தெரிந்துகொண்டிருத்தல்.
      எ-டு: இல் (தெலுங்கு), மனை (கன்னடம்), அகம் (கிரேக்கம்), குடி (பின்னியம்).
(13) பிறமொழிகட்குச் சிறப்பாகக் கூறப்படும் இயல்களின் மூல நிலைகள் தமிழிலிருத்தல். (எ-டு.)  
       ஆரிய மொழிகளின் அசை யழுத்தமும் சித்திய மொழிகளின் உயிரிசைவு மாற்றமும்
    அமெரிக்க மொழிகளின் பல்தொகை நிலையும் போல்வன.


பெரும்பான் மொழிகள் தமிழை ஒவ்வாதிருத்தற்குக் காரணங்கள்

தமிழ் முதற்றாய்மொழியாயினும், பெரும்பான் மொழிகள் அதை ஒத்திருக்கவில்லை. அதற்குக் காரணங்களாவன:

(1) குமரிக்கண்டத்தில் மொழி தோன்று முன்னமே, சில மாந்தர் கூட்டங்கள் வெவ்வேறு
   திசையிற் பிரிந்து சென்று, ஆங்காங்கு வெவ்வேறு முறையில் ஒவ்வொரு சிறுமொழி  
   வளர்த்துக்கொண்டமை.
(2) தமிழின் நால்வகை நிலையிலும் மக்கள் குமரிக்கண்டத் திலிருந்து வெவ்வேறிடம் பிரிந்து
   சென்றமையும், அவர்கள் மொழிகள் பலவகையில் திரிந்துபோனமையும்.
(3) குமரிக்கண்டத்திலிருந்து பிரிந்து சென்ற மக்கள், சென்ற தேயத்துச் சூழ்நிலைக்கேற்பப்
   புதுச்சொற்களை ஆக்கிக்கொண்ட பின், இன்றியமையாத அடிப்படைச் சொற்கள் தவிர ஏனைய
   தமிழ்ச் சொற்களெல்லாம் வழக்கின்றி மறைந்து போனமை.
(4) ஏறத்தாழ ஐம்பான் சொல்லாலும் அறுபான் சொல்லாலும் தம் கருத்துகளையெல்லாம்
   தெரிவிக்கும் அரை நாகரிக நாடோடிச் சிறு குல மாந்தர், அடிக்கடி தம் மொழியை அடியோடு
   மாற்றிக்கொண்டி ருந்தமை.
(5) போராலும் வலக்காரத்தாலும் வெல்லப்பட்ட மக்கள். வென்ற மக்களின் மொழியை முற்றும்
   அல்லது பெரும்பாலும் மேற்கொண்டமை.
(6) மொழிகள் மேன்மேலுந் திரிந்துகொண்டே வந்தமை.


பாவாணரின் கருத்துக்களை முழுமையாக கற்றுத் தெளிய உலக முதற்றாய் மொழி எனும் நூலை இணையத்தில் படியுங்கள்.

LINK- http://www.tamilvu.org/library/lA4616/html/lA4616ind.htm 3) பேரறிஞர் சாத்தூர் சேகரனின் கருத்துகள்

பிற மொழிகளிலுள்ளத் தமிழச் சொற்கள்.

களி (மண்) - Clay. பிறப்பு - Birth. பொறு - Bear. நாடுதல் - நாடு
(ஜெர்மன்). கண் - கண் (சீனா). உப்பர் - ஊப்பர் (இந்தி).

தமிழ் சொற்களில் நடு எழுத்து மறைந்து உருவான சொற்கள்

"நாமம் - நாம் (இந்தி). தாழ்வு - தாவு (தெலுங்கு).

தமிழ் எதிர்மறை முன் ஒட்டுக்களுடன் புதிய சொற்கள்

இம் - Immoral. இல் - Illegal. நிர் - Nil. அன் - Unused. அவ/அப - Abuse.

தமிழ் சொற்களின் முன் எழுத்து விலகி புதிய சொற்கள் உருவாகின்றன.

பதின் - Ten. உருண்டை - Round. உருளை - Roll. அம்மா - மா (இந்தி).
நிறங்கள் - றங் (இந்தி). உராய் - Rub. அரிசி - Rice

காரணப் பெயராகிய புதிய சொற்கள்

தேங்குதல் -  Tank. ஈனுதல் - Earn என்றும் “திசை எட்டும்” என்ற தலைப்பின்
வாயிலாக தமிழ்மொழி பயன்பாடு தமிழரின் நாகரீகம் பற்றியும்
குறிப்பிடுகிறார்.

* சித்திரை முதல் நாள் வருடப்பிறப்பாக இஸ்ரேல்-லில் கொண்டாடப்படுகிறது.

* உணவில் வாசனைப் பொருட்களை அரேபியர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

* பச்சை அம்மன் வழிபாடு என்ற பெயரில் தென் அமெரிக்காவில் நடைமுறையில்
உள்ளது.

* பல்லாங்குழி விளையாட்டு இன்றும் ஆப்பிரிக்காவில் நடைமுறையில் உள்ளது.

* தமிழகத்தில் நாம் கொண்டாடும் பொங்கல் தினத்தில் அதே நேரம் "ஹொங்கரோ
ஹொங்கர்" என ஜப்பானி-ல் சூரியனை வணங்கி குரலிட்டு கொண்டாடுகிறார்கள்.

* கண்-கண் காண் - காண் காண மகேந்திர + வர்ம + பல்லவர் போல மா+சே+துங்
சீனாவில் பேசப்படுகிறது.

* சேவல் சண்டை, திருமண சீர் வரிசை, மஞ்சள் துணி பயன்பாடு தாய்லாந்து-ல்
இன்னும் இருக்கிறது. ஆற்று மீன் என்பதை நறு நீரு மீன் என்று ஆஸ்திரேலியா
பழங்குடியின மொழியில் பேசப்படுகிறது.

* மேலும் தமிழ் சொற்களின் முன் S என்ற எழுத்து சேர்ந்து ஆங்கில சொற்கள்
எப்படி உருவாகின்றன.

S பேச்சு    - Speech. S மெது - Smooth. S உடன் - Sudden. S நாகம் -
Snake

* தமிழ் சொற்களின் முன் எழுத்துக்கள் மாறி உருவான சொற்கள்

எட்டு - ஆட் (இந்தி) பத்து     - ஹத்து (கன்னடம்) கடை - கெடா (மலாய்)
பூங்கொத்து - கொத் (ஜெர்மன்)

* இலக்கிய வழக்காக மலையைக் கல் என்பர். வடபெருங்கல் என்பது இமயமலையைக்
குறிக்கிறது.

கல்லூர் - குண்டுக்கல்  :  கர்நாடகம்
(கல்அறை) - கல்லறா :  கேரளம்
கல்லூர் :  ஆந்திரம்
கல்முனை :  இலங்கை
கல்லினா பாட் :  ரஷ்யா


* மலை என்ற தண்டமிழ்ச் சொல்லை மலைய, மலய, மாலயா என்று வட இந்திய மொழிகள்
திரித்துப் பயன்படுத்துகின்றன. இமயமலை - ஹிமாலயா என்று மலையா (ஒருநாடு)
மலேயா என்றும்

* மலை / மலா ஆகி லாம என மாறுகிறது. பிறழ் விதிப்படி ய ர ல ள ழ போன்ற
(LIQUID) இடையினம் தம்முள் மாறிக் கொள்வதால் லகரம் இங்கு யகரமாகிறது.

* மன் என்பதிலிருந்துதான் மனு, மனிதன், மனுசன் போன்று பல சொற்கள்
உண்டாகின. பல மக்கட் பெயர்களும் கிடைத்தன.

ஹிப்ரு மொழி

மனுஏல் - மனுவேல்

தமிழ்ப் பெயர்

கருமன் / கருத்திருமன்
தருமன் / திருமன்

வட இந்தியப் பெயர்

பீமன்   இராமன்

இவ்வாறு "உலக ஊர்ப் பெயர்களாக ஐந்து லட்சம் பெயர்களை ஆராய்ந்ததில் யாவும்
தமிழாகவே உள்ளன. உலக மக்கட் பெயர்களாக லட்சம் பெயர்களை எடுத்து
ஆராய்ந்ந்து பார்த்ததில் யாவும் தமிழாகவே உள்ளன. இதைப் போலவே இன்னும்
தமிழ்மொழியில் “அம்மா அப்பா” என்ற நாவில் தவழும் சொல் உலகில் “200
மொழிகளுக்கும்” மேல் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று தமிழ் தன் சிந்தனையை
சிறகுகளாக இன்னும் விரித்துக் கொள்வதுபோல எடுத்துக் கூறுகிறார்.

"கி.மு.1000 ஆண்டை ஒட்டி மைய ஐரோப்பாவிலும், வட இத்தாலியிலும் வழங்கி
வந்த மொழி எத்ருஸ்கன்" ஆகும். அப்போது அங்கு இலத்தீன் மொழியும் கிடையாது.
கிரேக்க மொழியும் கிடையாது. கிரேக்கர்களும் இலத்தீனியர்களும்
குடியேறியவர்களே! எங்கிருந்து குடியேறினர் என்பது இன்னும் அறுதியிடப்படாத
ஆராய்ச்சியாகவே உள்ளது. கிரீட் தீவு என்பவர் பலர். எத்ருஸ்கன் மொழியோ
இந்த இரண்டைக் காட்டிலும் பழமையானதாக ஆனால் இந்த இரண்டு மொழிகளுக்கும்
இலத்தீன் கிரீட் தொடர் பற்றாக இருந்தது. எனினும் திருவிட மொழியோடு
எத்ருஸ்கன் மொழிக்குத் தொடர்பு இருக்கிறது.

"ஐரோப்பாவில் திருவிடமொழி எங்ஙனம் முளைத்தது?"

(i) திருவிடர்கள் குமரிக்கண்ட மக்கள். குமரிக்கண்டம் சிதையும்போது
திருவிட மக்கள் உலகெங்கும் குடியேறினர். எனவேதான், திருவிடமொழி
உலகமெங்கும் உள்ளது. அப்போதைய திருவிடமொழி பழந்தமிழே!

(ii) மங்கோலியர், சீனர், மத்திய கிழக்கு மக்களான ஹிப்ருக்கள், அரபிய
மற்றும் சிலாவியர், ரோமானியர், ஜெர்மானியர், மலேசிய பாலினேசியர், இந்தோ
ஆரியர், தென் அமெரிக்கர், ஆப்பிரிக்க மக்கள், ஆஸ்திரேலியப் பழங்குடியினர்
- இங்ஙனம் உலக மக்கள் பிரிவினர் யாவருமே திருவிடரே! கடல் கோளால்
வந்தோரும் நில அதிர்வாலும் வந்தோருமாக உலகின் பல பாகங்களுக்கு வெவ்வேறு
காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு முறைகளில் குடியேறியவர் திருவிடரே!

(iii) திருவிடர்கள் சிந்துவெளி நாகரீகம் அமைத்தனர். அதன் மேலும் மேற்கே
குடியேறத் தொடங்கி பாபிலோனியா மொசபப்டடோமியா வழியே ஈரான் ஈராக் ஆகிய பல
பகுதிகளிலும் குடியேறினர்.  ஆக திருவிடர் தென்னிந்தியாவில் இருந்தே
வடஇந்தியா போய் அங்கிருந்து உலக நாடுகள் யாவற்றிற்கும் சென்றிருக்க
முடியும். எனவே திருவிட மொழியாம் தமிழ் உலகெங்கும் அடித்தளமாக அமைப்பு
முறையாக இலக்கு கருவியாக இயக்கும் ஆற்றலாக விளங்குகின்றது என்று
“உலகளாவிய தமிழ்” என்று, தான் எழுதியிருக்கும் நூலின் மூலமாகவும்
விளக்கத்தை தந்திருக்கும் தமிழ்மொழி அறிஞர்” சாத்தூர் சேகரன் சாட்சிக்
களத்திற்காக விதைத்திருப்பதை கோடிட்டுக் காட்டுகிறார்.

(திரு.சாத்தூர் சேகரன் அவர்கள் 120 மொழிகளை அறிந்தவர்; 200 மொழிகளை ஆய்வு செய்தவர். அவரது பட்டங்கள் எம்.ஏ. (தமிழ்), எம்.ஏ. (ஆங்), எம்.ஏ. (வரலாறு), எம்.ஏ. (சமூகம்), எம்.ஏ. (அரசியல்), எம்.ஏ. (வரலாறு), எம்.பில். (வரலாறு), எம்.ஏ. (பொருளாதாரம்), எம்.ஏ. (மொழி) ஆகியன. "எம்மொழியும் எம் மொழி" என முழங்கும் 'அகிலமொழி' அமைப்பைத் தொடர்பு
கொள்ள : திரு.கோ, கைப்பேசி எண் : +91 94436 94745, மின்னஞ்சல் முகவரி :ahilamolhi@gmail. )4) சிதறிக் கிடக்கும் உலக முதற்றாய் மொழி ஆய்வு மற்றும் தகவல்களின் தொகுப்புகள்.

- கொரிய - தமிழ் மொழிகளுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமையை ஆய்வறிக்கையாகச் சமர்பித்த
  ஜங் நம் கிம் அவர்களுடன் ஒரு நேர்காணல்(கோவை)
 
   LINK- http://www.youtube.com/watch?v=eGSrEAW0c_A 


- இந்தோ- ஐரோப்பிய மொழி பேசுனர் ஐரோப்பாவுக்குள் கி.மு 2000ஐ ஒட்டி நுழையுமுன்னர்,
  அக்கண்டத்தில் பேசப்பட்டு வந்த மொழிகளுள் எஞ்சியுள்ள பாஸ்கு(யுசுகரா) மொழி திராவிட  
 மொழியே.
  சான்று: ஹீராஸ் லாகோவரி(1954): Dravidian origins and the West(1963)


- இத்தாலியில் கி.மு 1000-300 அளவில் வழங்கிய எதிருசுகன் மொழியும் திராவிட மொழியே.
  சான்று: இரா.மதிவாணன்: செந்தமிழ்ச் செல்வி(2000)  


- ஜரோஸ்லாவா செக் எனும் மொழியியலாளர் செக் மொழிக்கும் தமிழுக்கும் இடையே உள்ள  
  ஒற்றுமைகளை எடுத்தியம்பி உள்ளார்.


- மெக்சிகோ நாட்டில் அஸ்தெகர் பேசிய நகுவாதில் மொழி ; அந்நாட்டில் யுகடான் பகுதியில்
  பேசப்படும் மாயா மொழி ; தென் அமெரிக்காவிலுள்ள பெரு நாட்டில் பேசப்படும் கொஷுவா
  மொழி ஆகியவற்றுக்கும் தமிழுக்கும் இடையே பல ஒற்றுமைகள் உள்ளன.
 
   சான்று: மீ.மனோகரன்- தென் அமெரிக்காவின் சோழர்கள்(1976)
                டாக்டர் ஜீ.சீனிவாசன்- ஆதி அமெரிக்காவில் பண்டைத்
                               தமிழர்களின் பாதச்சுவடுகள் (1985),
                செந்தமிழ்ச் செல்வி: திசம்பர் 1986, சனவரி 1987
                ஹெச்.பி.ஏ.ஹகோலா- 1000 DURALJAN ETYMA


-  கிரேக்கம், இலத்தீன், ஸ்லாவ், ஜெர்மானிக் (ஆங்கிலம் உட்பட), அவெஸ்தன், சமஸ்கிரதம்  
  முதலியவற்றின் மூதாதை இந்தோ ஐரோப்பிய தொன்மொழி எனப்படுவது. அத்தொன்மொழி
  பேசியவர்கள் மேற்கே ஐரோப்பாவுக்கும் தெற்கே பாரசீகத்திற்கும் பரவுவதற்கு முன்னர் கி.மு.
   4000-3000 அளவில் மைய ஆசியப் பகுதியில் வாழ்ந்தனர். அத்தொன் மொழிக்கான மூலம்
  தமிழிய மொழிகளிலேயே உள்ளது.

   சான்று: Caldwell (1856) ;ஞானப் பிரகாசர், தேவநேயப் பாவாணர், S.H.Levitt, Ilyich Svitych,
                Dolgopolsky, J.H.Greenberg, முனைவர் இரா.மதிவாணன், அருளி, க.அரசேந்திரன்.


- கி.மு. 1500-க்கு முன்னர் சிரிய வடபகுதியில் பேசப்பட்ட மிதன்னி மொழிக்கும் திராவிட
 மொழிகளுக்கும் ஒரே மூலமே.

   சான்று: G.W.Brown- Journal of American Oriental Society (1930) -கட்டுரை

- கி.மு. 3000-1800 கால அளவைச் சார்ந்த சிந்துவெளி நாகரீக முத்திரை எழுத்துகளின் மொழி
 தொல் தமிழே.

  சான்று: Heras, Asko Parpola, Fairservis, Iravatham Mahadevan, R. Madhivanan, Knorozov,  
               Purnachandra Jeeva.


- கி.மு. 3000 முன்னர் சுமேரியாவில் (மெசபொதாமியா) வழங்கிய சுமேரிய மொழி திராவிட  
 மொழியே.
 
  சான்று: அ.சதாசிவம்- Sumerian a Dravidian Language(1965)
               J.W.Kinnier Wilson- Indo Sumerian (1974)


- தமிழிய (திராவிட) மொழிகளும் ஊரல் இன மொழிகளும் ( பின்னிஷ், ஹங்கேரியன்) அல்டாய்க்
 இன மொழிகளும் ( துருக்கி, மங்கோலியன்) ஒரே பெருங்குடும்பத்தைச் சார்ந்தவை; மிக
 நெருங்கியவை.
 
  சான்று: Rasmus Rask Caldwell, Schroder, Burrow, Andronov, Tyler, Vacek, K.V.Zvelebil, Szalek,
               H.P.A.Hakola- 1000 Duraljan Etyma (2000)


- கொரிய மொழி திராவிட மொழிகளுக்கு நெருங்கியது.

  சான்று: Homer B.Hulbert- A comperative grammar of Korean and Dravidian languages (1905)
               டாக்டர்.பவுன் துரை

- ஜப்பானிய(நிப்பன்) மொழிக்கும் தமிழுக்கும் (கி.மு. 5000 இலிருந்து) சொற்கள், இலக்கணத்தில்
 நெருங்கிய ஒப்புமை.

  சான்று: சுசுமோ ஓனோ- தமிழும் ஜப்பானிய மொழியும்(1989)
               பொன் கோதண்ட ராமன்- A Comperative Study Of Tamil and Japanise (1994)
               K.V.Zvelebil - Tamil and Japanise- Archiv Orientalni (1991)
               H.P.A.Hakola- 1000 Duraljan Etyma (2000)


- பசிபிக் தீவுகளின் (பாலினீசிய) மொழிச் சொற்களுக்கும் தமிழ்ச் சொற்களுக்கும் இடையே
 ஒற்றுமை ; இலக்கண அமைப்பிலும் ஒற்றுமை.

  சான்று: செந்தமிழச்ச செல்வி- ஜூலை 1983
               Abraham Fornarnander- An account of the Polynesians Race (1878)


- ஆஸ்திரேலியப் பழங்குடி மக்களின் மொழிகள் (கி.மு. 20000 க்கு முன்னிருந்து இன்று வரை)
   சொற்கள்; சொற்றொடர் அமைப்பு, ஒலியின் அமைப்பு, இலக்கணம் முதலியவற்றில் தமிழோடு
  வியக்கத்தகு ஒற்றுமை.

  சான்று: Douglas Lockwood- We The Aborigines (1963)
               R.M.W.Dixon- The Languages of Australia (1980)
               Colin Masica (2000)
               செந்தமிழச் செல்வி- மே 1984


-கி.மு. 3000க்கு முன்னர் மெசொபொதாமியாவுக்கு கிழக்கே இலாம் எனும் பகுதியில் வழங்கிய
 மொழி திராவிட மொழிகளுடன் நெருங்கிய இன உறவு கொண்டது.

  சான்று: David W.McAlphin- Proto Elamo-Dravidian and it's implications (1981)
               K.V.Zvelebil- Dravidian Linguistics (1990)
               


இனியும் தமிழே வையத்து முதற்றாய் மொழி என்பதில் ஐயமும் உளதோ?
 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: தமிழ் ஆய்வு

Jayavelan
Administrator
திரு.தமிழ் வள்ளுவரின் தமிழ் மொழி ஆய்வுத் தொகுப்பு முயற்சி மிக அருமை.

கீழ்காணும் தமிழன் திராவிடனா? என்ற வலைப்பூ தங்கள் மேற்கொள்ளும் தமிழ் மொழி ஆய்வுகளுக்கு மிகுந்த பலன் அளிக்கக் கூடியது

http://thamizhan-thiravidana.blogspot.in/

தங்களின் முயற்சி முழு வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்.

அன்புடன்,
ஜெயவேலன்.
9551246464
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: தமிழ் ஆய்வு

Arul Selva Perarasan
Administrator
In reply to this post by தமிழ் வள்ளுவர்
நண்பரே,

    சான்றுகளுடன் கூடிய நல்ல ஆய்வு.

திரு.ஜெயவேலன் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கும் வலைத்தளத்தை நானும் படித்து
வருகிறேன். அது அருமையான வலைத்தளம். அங்கே சென்றால் உங்கள்
ஆய்வுப்பசிக்கு நிறைய தீனி கிடைக்கும்.


நன்றி
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: தமிழ் ஆய்வு

தமிழ் வள்ளுவர்
ஐயா வணக்கம்.

ஐயா தாங்கள் கூறிய வலைத்தளத்தைக் கண்டேன்.

காணாதன கண்டேன்.

அவர் அவ்வலைத் தளத்திலேயே சூரிய வம்சத்தினரும் சந்திர வம்சத்தினரும் தமிழரே என புராண ஆதாரங்களின் வழி நின்று ஐயமுற நிரூபித்து விட்டார்.

நான் மீண்டும் புராண வழி நின்று ஆதாரங்களை எடுத்தியம்பினால் அரைத்த மாவையே மீண்டும் அரைப்பதாக இருக்கும்.

ஆதலால் நான் எனது கருத்துகளை இனி மொழியாய்வு மற்றும் வரலாற்றாய்வு வழி நின்று எழுத முயற்சிக்கிறேன்.

அரிய தளத்தை அறிமுகப்படுத்தியதற்கு எனது நிறைந்த நன்றிகள் உரித்தாகுக.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: தமிழ் ஆய்வு

மெய்யப்பஅருண்
உண்மையில் தமிழை வளர்ச்சிபாதையில் கொண்டு செல்லும் வழிகளில் மிக முக்கியமான ஒன்று இது. அதற்கு நாம் செய்யவேண்டிய செயல்கள்

1) நான் தமிழன் தமிழன் என்று தமிழை பற்றி இலக்கிய அடிப்படையிலோ அல்லது ஆய்வின் அடிப்படையிலோ எதுவும் தெரியமல் பிதற்றுவதை விட்டு விட்டு ஓரளவாவது தெரிந்துகொண்டு அதை மற்றவர்களிடம் நிருபிக்க வேண்டும்(தமிழ் வள்ளுவன் தகவல்களைபோன்று). இல்லைஎனில் அது நம்மீதும் நம் மொழியின் மீதும் வெறுப்பையே ஏற்ப்படுத்தும்.

2)இப்பொழுது உள்ள தலைமுறையினர் SMS தலைமுரைய்னராக உள்ளனர் அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல் கவர்ச்சியான  எளிமையான வடிவங்களான ppt,pptx,animation,video clips போன்ற வழிகளில் கொடுக்க வேண்டும்.

3) இவைகளை கல்லூரி , பல்கலைகழகங்கள் போன்றவற்றில் வியாபார நோக்கத்திற்கு அப்பாற்ப்பட்டு வழங்க வேண்டும்.

4) கல்லூரிகளிலும் பல்கலைகழகங்கலிலும் தமிழ் ஆய்வு கருத்தருங்குகளை நடைபெற வைத்தல் வேண்டும்.

5) தமிழ் செம்மொழி நிறுவனமே என்ன பண்றீங்க?????

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: தமிழ் ஆய்வு

மெய்யப்பஅருண்
தமிழில் மறைந்திருக்கும் அறிவியல் தகவல்களையும், சித்தர் மருத்துவ நூலகளையும் ஆய்வி செய்வத்ற்க்கேன்றே தனி அமைப்பை ஏற்ப்படுத்தி அவைகளை நிருபித்து உலகளவில் அங்காரம் பெறவேண்டும். எ.கா

1) பெரும்பாலான உலக மக்கள் தாலமியின் தவறான அறிவியல் கண்டுபிடிப்பை(???) நம்பி கொண்டிருந்த பொழுது அதே தொலமியின் காலகட்டத்திற்கு முன்பே தமிழரின் சரியான, புரட்சியான விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பை ஒருவரும் அறியவில்லையே?
தொலமி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்பு {கி.மு 1(க)-ம் நூற்றாண்டில்} வாழ்ந்த எகிப்து வானவியலாளர் ஆவார். இவர் பூமியை சுற்றியே சூரியன், கோள்கள், ஏன் விண்மீன்கள் கூட சுற்றிவருகின்றன தன் கண்டுபிடிப்பாக அறிவித்தார். இந்த அறிவியல்!!! கண்டுபிடிப்பானது கோபர் நிக்கஸ், கலீலியோ வரும் வரை அதாவது கிட்டதட்ட கி.பி 1500 வருடங்கள் கோலோச்சியது

ஆனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்பே தமிழ் புலவரான கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் பட்டினப்பாலையில் சூரியனையே ஏனைய கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன என்று தெளிவாக எழுதியுள்ளார்.

நீனிற விசும்பின் வலனேர்பு திரிதரு
நாண்மீன் விராய கோண்மீன் போல,
மலர் தலை மன்றத்தும் பலருடன் குழீகிக்,
கையினும் கலத்தினும் மெய்யுறத் தீண்டிப்,
பெருஞ்சினத்தாற் புறக்கொடாஅ,
திருஞ்செருவின் இகன்மொய்ம்பினோர்.

சூரியனை சுற்றி வரும் கோள்களை போன்றே இந்த வீரனை அனைவரும் சூழ்ந்து கொண்டு தாக்குகின்றனர். ஆனால் இந்த வீரன் ஒருவனே அனைவரையும் சமாளிக்கின்றான் இப்பாடலில் மாவீரமும், “மாவிஞ்ஞானமும்” வெளிப்படவில்லையா….???!!!!!!

அனால் இதுக்கு நாம் பெற்றிருக்கிறோமா !!!! என்ன கொடும சார் இது...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150535005837473&set=a.10150508034502473.376450.141482842472&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash4%2F429652_10150535005837473_2055770383_n.jpg&size=624%2C366
**********************************

2) 21- ம் நூற்றாண்டு விஞ்ஞானத்திற்க்கு நம்பிக்கையளிக்கும் தமிழ் மெய்ஞ்ஞானம்
அணுவில் அணுவினை ஆதிப் பிரானை
அணுவில் அணுவினை ஆயிரம் கூறிட்டு
அணுவில் அணுவை அணுக வல்லார்கட்கு
அணுவில் அணுவை அணுகலும் ஆமே.
திருமந்திரம்-2008

விஞ்ஞான நோக்கம்
ஜெனிவா ஃப்ரான்ஸ் எல்லைப்பகுதியில் 27 கி.மீ சுற்றளவில் லார்ஜ் ஹாட்ரான் கொலைடர் என்ற துகள் முடக்கி என்ற சோதனைச்சாலை அமைந்துள்ளது. இதில் அணுவின் அடிப்படைதுகள்களையே(ப்ரோட்டான்=>குவார்க்=>க்ளுவான்=>!!!???) கட்டமைக்கும் “பரமாணு அதாவது கடவுள் துகள்(Higgs boson)” எது என்ற சோதனை நடந்துவருகின்றது.

செயல்படும் முறை
லார்ஜ் ஹாட்ரான் கொலைடரில் அணுவின் அடிப்படைத்துகளான ப்ரோட்டான்களை((நேர்மங்களை)) கிட்டதட்ட ஒளியின் வேகத்தில்(வினாடிக்கு 300000கி.மீ) ஒன்றோடொன்று பிறகு வெளிப்படும் துகள்களில் “அணுவின் அடிப்படத்துகள்களையே((ப்ரோட்டான்=>குவார்க்=>க்ளுவான்=>!!!???)) கட்டமைக்கும் பரமாணு அதாவது கடவுள்துகள்(Higgs boson) ஏதுனும் வெளிப்படுகின்றாதா என்று சோதனை செய்யப்பட்டு வருகின்றது…

மெய்ஞ்ஞான நோக்கம்

அணுவில் அணுவினை ஆதிப் பிரானை
அணுவில் அணுவினை ஆயிரம் கூறிட்டு
அணுவில் அணுவை அணுக வல்லார்கட்கு
அணுவில் அணுவை அணுகலும் ஆமே.
திருமந்திரம்-2008
விளக்கம்
அணுவுக்கும் அணுவான அடிப்படைத்துகள்களை((ப்ரோட்டான்=>குவார்க்=>க்ளுவான்!!!???))
ஆயிரம் துண்டாக்கி, அதில் ஒருதுண்டுக்குள், நுண்ணியதாக உள்ள பரமாணுவை நெருங்க கூடியவர்களுக்கு; பரம்பொருளை அடைதுலும் கைகூடும்.

மேற்கண்ட இருநிகழ்வுகளிலும் நோக்கமும், செய்முறியும் எந்தளவுக்கு ஒத்துபோகின்றது என்று தாங்களே நன்கு உணர்வீர்…. ஏனெனில் நாம் இதை தற்பொழுது “மதிப்பெண்களுக்காக” படிக்கவில்லை.

ஒர் இயற்பியல் மாணவனாக சில கேள்விகள்
க(1). இத்திருமந்திரத்தையே கிரேக்கர், எகிப்த்தியர். ரோமாணியர் போன்றோர் எழுதியிருந்தால் தங்களின் நிலைப்பாடு என்னவாகியிருந்திருக்கும்?

(2). ஒரு தமிழர் தமிழில் எழுதிருந்தால் அதில் அறிவியல் கருத்துக்கள் இருக்காதா?

(3). ஆன்மீகத்தில் அறிவியலும், அறிவியலில் ஆன்மீககருத்துக்களை(((உண்மையில் ஆன்மீகம் என்பது வேறு, கடவுள் என்பது வேறு, மதம் என்பது வேறு, மதபோதகர் என்பது வேறு,))) பிரதிபளிக்கும் நிகழ்வுகள் இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதா?

(4). திருமூலர் இதை நிருப்பித்து எழுதினார என்றால் கோட்ப்பாட்டு இயற்பியலில்(Theoretical Physics) எதையும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அதிஉயர் கணினியில்(Super Computer) கூட நிருபிக்கமுடியாது என்பதே உண்மை. எ.கா அற்புதமான இயற்பியலாளர் ஐன்ஸ்டீன் சிறப்பு சார்பியல் கொளகை(Special Theory of Relativity), பொது சார்பியல் கொள்கைகளை(General Theory of Relativity) சோதனை செய்து கண்டுபிடிக்கவில்லை காரண காரியங்களை வைத்தே கண்டுபிடித்தார். திருமூலர் போன்ற சித்தர்கள் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர்களாக மட்டுமள்ளாமல் நம்மை விட பல பல மடங்கு மூடநம்பிக்கைகளை எதிர்த்தார்கள் என்பதே உண்மை…

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150540128877473&set=a.10150508034502473.376450.141482842472&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc1%2F334026_10150540128877473_174805755_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc1%2F403248_10150540128877473_174805755_n.jpg&size=1244%2C710
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: தமிழ் ஆய்வு

மெய்யப்பஅருண்
திரு.ம.சொ.விக்டரின் அறிய தமிழ் ஆய்வு நூல்களை படியுங்கள் விவாதிப்பதற்கும் மற்றவர்களிடம் நிருபிபபதர்க்கும் அற்புதமான நூல்கள்.

http://www.viruba.com/atotalbooks.aspx?id=1174
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: தமிழ் ஆய்வு

தமிழ் வள்ளுவர்
ஐயா, தங்களின் கருத்துகளுக்கு நன்றிகள் பல.

இதே போன்று தாங்கள், தமிழ் மற்றும் தமிழரைப் பற்றிய பற்பல கருத்துகளை; செய்திகளை முன்வைக்க வேண்டுமென வேண்டுகிறேன்.