அஸ்வமேத யாகம்

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

அஸ்வமேத யாகம்

NANDHA
யாரா வது அஸ்வமேத யாகம் பற்றி கொஞ்சம் முழுமையாக கூறுங்கள். எந்த ராஜா அது போல செய்து உள்ளார்
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: அஸ்வமேத யாகம்

தாமரை
Administrator
புராணங்களில் பல அரசர்கள் அஸ்வமேத யாகங்கள் செய்துள்ளனர். மஹாபலி, நகுஷன், தசரதன், இராமன், தர்மன் எனப் பலரும் இந்த யாகங்களைச் செய்துள்ளனர்.

இதைப் பற்றி இராமாயணம் விரிவாகச் சொல்கிறது. அதை தேடி அளிக்கிறேன்
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: அஸ்வமேத யாகம்

NANDHA
நன்றி.. நானும் தேடி பரதன் ஆனா தெளிவான வெல்கம் கேடிகள அஹ..