புதிய சடையப்ப வள்ளல்

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

புதிய சடையப்ப வள்ளல்

Arul Selva Perarasan
Administrator
அவருக்கும் உங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: புதிய சடையப்ப வள்ளல்

Arul Selva Perarasan
Administrator
திரு.கு.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே! வருக!

தாங்கள் எனது கம்பனுக்குக் கிடைத்த சடையப்ப வள்ளல் என்ற எனது பதிவைக் குறித்து வாழ்த்தி கருத்து தந்தமைக்கு நன்றி.

அன்புடன்
செ.அருட்செல்வப்பேரரசன்