விவாத மேடையை கைபேசியில் காணமுடியவில்லை

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

விவாத மேடையை கைபேசியில் காணமுடியவில்லை

திருவாழ்மார்பன்
வணக்கம்.
சிறிது இடைவேளைக்குப் பிறகு மீண்டும் இந்த தளத்திற்கு வருகை தருவது மகிழ்ச்சி. பதிவிடவில்லை என்றாலும் நான் தொடர்ந்து தங்கள் மொழிபெயர்ப்பை படித்து வருகிறேன்.
நான் Android கைபேசி வைத்துள்ளேன். கணிணி இல்லாத காரணத்தால் கைபேசியில் மட்டுமே நம் இணையதளத்தை பார்த்து வருகிறேன். ஆனால் விவாத மேடை  பக்கத்தை மட்டும் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை.
பக்கம் திறக்கிறது ஆனால் திரிகளைக் காணமுடியவில்லை.
இதற்கு எதாவது தனியாக மென்பொருள் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டுமா?

நன்றி,
திருவாழ்மார்பன்.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: விவாத மேடையை கைபேசியில் காணமுடியவில்லை

Arul Selva Perarasan
Administrator
வேறு மென்பொருள் ஏதும் தேவையில்லை நண்பரே... ஒரு வேளை இணைய வேகம் போதவில்லையோ என்னவோ...


2016-02-27 9:34 GMT+05:30 திருவாழ்மார்பன் [via முழு மஹாபாரதம் விவாதம்] <[hidden email]>:
வணக்கம்.
சிறிது இடைவேளைக்குப் பிறகு மீண்டும் இந்த தளத்திற்கு வருகை தருவது மகிழ்ச்சி. பதிவிடவில்லை என்றாலும் நான் தொடர்ந்து தங்கள் மொழிபெயர்ப்பை படித்து வருகிறேன்.
நான் Android கைபேசி வைத்துள்ளேன். கணிணி இல்லாத காரணத்தால் கைபேசியில் மட்டுமே நம் இணையதளத்தை பார்த்து வருகிறேன். ஆனால் விவாத மேடை  பக்கத்தை மட்டும் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை.
பக்கம் திறக்கிறது ஆனால் திரிகளைக் காணமுடியவில்லை.
இதற்கு எதாவது தனியாக மென்பொருள் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டுமா?

நன்றி,
திருவாழ்மார்பன்.If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2334454.n4.nabble.com/-tp688.html
To start a new topic under கடிதங்கள், email [hidden email]
To unsubscribe from முழு மஹாபாரதம் விவாதம், click here.
NAML