அசைவ உணவுகள் சாப்பிட கூடாது என மஹாபாரதம் தெரியப்படுத்துவன என்ன என்ன ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

அசைவ உணவுகள் சாப்பிட கூடாது என மஹாபாரதம் தெரியப்படுத்துவன என்ன என்ன ?

Yugathis
அன்பார்ந்த அய்யா,

அசைவ உணவுகள் சாப்பிட கூடாது என மஹாபாரதம் தெரியப்படுத்துவன என்ன என்ன ?

நன்றி