நாடுகள்

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

நாடுகள்

NANDHA
மகாபாரதம் நடந்த பொது இர்ருந்த நாடு பெயார்கள் இப்போ என்ன வகை இர்ருகின்றது... கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் அஹ...நன்றி
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: நாடுகள்

தாமரை
Administrator
மஹாபாரத காலத்து நாடுகளைப் பற்றி அருட்பேரரசர் தனிப்பதிவே இட்டிருக்கிறார்கள். படியுங்கள்

http://mahabharatham.arasan.info/p/blog-page_5624.html