விவாத மேடையில் சம்பந்தமில்லா திரிகள்

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

விவாத மேடையில் சம்பந்தமில்லா திரிகள்

தாமரை
Administrator
கடந்த இரு நாட்களில் சம்பந்தமில்லா இரு திரிகள் விவாத மேடையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை முற்றிலுமாக நீக்கிட முடியுமா? அந்த உறுப்பினரை தடை செய்ய இயலுமா என பாருங்களேன்
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: விவாத மேடையில் சம்பந்தமில்லா திரிகள்

Arul Selva Perarasan
Administrator
நான் கவனிக்கவில்லை நண்பரே. பார்க்கிறேன்.


2015-09-23 22:08 GMT+05:30 தாமரை [via முழு மஹாபாரதம் விவாதம்] <[hidden email]>:
கடந்த இரு நாட்களில் சம்பந்தமில்லா இரு திரிகள் விவாத மேடையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை முற்றிலுமாக நீக்கிட முடியுமா? அந்த உறுப்பினரை தடை செய்ய இயலுமா என பாருங்களேன்If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2334454.n4.nabble.com/-tp546.html
To start a new topic under ஆலோசனைகள், email [hidden email]
To unsubscribe from முழு மஹாபாரதம் விவாதம், click here.
NAML

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: விவாத மேடையில் சம்பந்தமில்லா திரிகள்

Arul Selva Perarasan
Administrator
In reply to this post by தாமரை
பதிவுகளை நீக்கிவிட்டேன். அந்தப் பயனர் பதிவுபெற்றவரல்ல அந்நியர் போலும், அதனால் அவரை பிளாக் செய்ய முடியவில்லை. விவாதமேடையின் நிர்வாகியாக உங்களையும் இப்போது இணைத்திருக்கிறேன்.