தங்கள் பெருமுயற்சி வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

தங்கள் பெருமுயற்சி வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்

திருவாழ்மார்பன்
திரு. அருட்செல்வப்பேரரசன் அவர்களுக்கு வணக்கம். நான் தங்களின்  இணையத்தில் புது உறுப்பினர். தங்கள் முழு மஹாபாரத இணையத்தைப் சமீபத்தில் தான் பார்க்க நேர்ந்தது. தங்கள் விடாமுயற்சியைப் பார்த்து வியந்து போனேன். உடனே உங்கள் பக்கத்தில் என்னை இணத்துக்கொண்டேன். வயதில் சிறியவனாக இருப்பினும் என்னால் முடிந்த அளவு இந்த பக்கத்தில் என்னுடைய கருத்துகளை சொல்ல முயல்கிறேன். விவாத மேடை பகுதி மிக பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. தங்களின் பெருமுயற்சி வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: தங்கள் பெருமுயற்சி வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்

Arul Selva Perarasan
Administrator
நன்றி நண்பரே


2015-06-20 11:47 GMT+05:30 திருவாழ்மார்பன் [via முழு மஹாபாரதம் விவாதம்] <[hidden email]>:
திரு. அருட்செல்வப்பேரரசன் அவர்களுக்கு வணக்கம். நான் தங்களின்  இணையத்தில் புது உறுப்பினர். தங்கள் முழு மஹாபாரத இணையத்தைப் சமீபத்தில் தான் பார்க்க நேர்ந்தது. தங்கள் விடாமுயற்சியைப் பார்த்து வியந்து போனேன். உடனே உங்கள் பக்கத்தில் என்னை இணத்துக்கொண்டேன். வயதில் சிறியவனாக இருப்பினும் என்னால் முடிந்த அளவு இந்த பக்கத்தில் என்னுடைய கருத்துகளை சொல்ல முயல்கிறேன். விவாத மேடை பகுதி மிக பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. தங்களின் பெருமுயற்சி வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்.


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2334454.n4.nabble.com/-tp443.html
To start a new topic under கடிதங்கள், email [hidden email]
To unsubscribe from முழு மஹாபாரதம் விவாதம், click here.
NAML