அங்க நாடு!!!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

அங்க நாடு!!!

தாமரை
Administrator
அங்க நாடு துரியோதனனால் கர்ணனுக்கு அளிக்கப்பட்டது.

அங்க நாட்டுக்கு துரியோதனன் எப்படி அதிபதி ஆனான்? அவன் எவர் அனுமதியுமின்றி எப்படி அதை கர்ணனுக்கு வழங்க முடிந்தது?

இது பற்றிய தகவல்களை எங்காவது பார்த்திருக்கிறீர்களா?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: அங்க நாடு!!!

Arul Selva Perarasan
Administrator
பார்க்கிறேன் நண்பரே. கொஞ்சம் அவகாசம் வேண்டும்.


2015-02-24 9:23 GMT+05:30 தாமரை [via முழு மஹாபாரதம் விவாதம்] <[hidden email]>:
அங்க நாடு துரியோதனனால் கர்ணனுக்கு அளிக்கப்பட்டது.

அங்க நாட்டுக்கு துரியோதனன் எப்படி அதிபதி ஆனான்? அவன் எவர் அனுமதியுமின்றி எப்படி அதை கர்ணனுக்கு வழங்க முடிந்தது?

இது பற்றிய தகவல்களை எங்காவது பார்த்திருக்கிறீர்களா?


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2334454.n4.nabble.com/-tp419.html
To start a new topic under முழு மஹாபாரதம் விவாதம், email [hidden email]
To unsubscribe from முழு மஹாபாரதம் விவாதம், click here.
NAML