புதிய விவாத மேடை

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

புதிய விவாத மேடை

Arul Selva Perarasan
Administrator


புது முயற்சியாக இப்படி ஒரு விவாத மேடையை இந்த வலைப்பூவில் இணைத்திருக்கிறோம். விருப்பமிருப்பவர்கள் இதில் உறுப்பினர்களாகச் சேர்ந்து விவாதிக்கலாம்.

மஹாபாரதம் குறித்த ஆரோக்கியமான விவாதம் நடக்க இப்பக்கத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

வாசக நண்பர்கள் ஆதரவு தர வேண்டுகிறேன்.

அன்புடன்
செ.அருட்செல்வப் பேரரசன்