அம்பையின் கதை இல்லையா?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

அம்பையின் கதை இல்லையா?

தமிழ் வள்ளுவர்
ஐயா வணக்கம்.

அம்பை பரசுராமரிடம் முறையிடுவதும், பரசுராமருக்கும் வீடுமருக்கும் இடையில் போர் நடை பெறுவதும், அப்போரினை நாரதரும் வியாசரும் வந்து தடுத்து நிறுத்துவதும் வியாச பாரதத்தில் இல்லையா?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: அம்பையின் கதை இல்லையா?

Arul Selva Perarasan
Administrator
நண்பரே,

கண்டிப்பாக அந்தக் கதை இருக்கிறது. பிற்பாடு வரும்.

நன்றி.

அன்புடன்
செ.அருட்செல்வப்பேரரசன்


2013/10/9 தமிழ் வள்ளுவர் [via முழு மஹாபாரதம் விவாதம்] <[hidden email]>
ஐயா வணக்கம்.

அம்பை பரசுராமரிடம் முறையிடுவதும், பரசுராமருக்கும் வீடுமருக்கும் இடையில் போர் நடை பெறுவதும், அப்போரினை நாரதரும் வியாசரும் வந்து தடுத்து நிறுத்துவதும் வியாச பாரதத்தில் இல்லையா?


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2334454.n4.nabble.com/-tp124.html
To start a new topic under கடிதங்கள், email [hidden email]
To unsubscribe from முழு மஹாபாரதம் விவாதம், click here.
NAML