வாழ்த்துக்கள்!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

வாழ்த்துக்கள்!

Arul Selva Perarasan
Administrator
        தங்கள் இணைய தளம் மிக்க பயனுள்ளது. சில அரிய,தேடியும் கிடைக்காத பயனுள்ள ஆன்மிக செய்திகளை படிக்க துடிப்பும் ஆரவமும் எனக்கு கிடைக்கிறது. தங்கள் தொண்டு தொடர எனது வாழ்த்துக்கள். நன்றி.

- மதி நிறை செல்வன்